.

.

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Il Dolche Suono- Inva Mula και Προμηθέας Δεσμώτης...Θεού δημιουργού μετά τής Νυκτός διάσκεψις.
-"Ω Μαία, ή ύπερτάτη τών Θεών, Νύχτα αθάνατη, πώς έχουν αύτά, λέγε,
πώς πρέπει έγώ νά τοποθετήσω τήν γενναιόψυχον εξουσίαν τών άθανάτων Θεών; ...Πώς θά συμβή νά είναι είς έμέ τα πάντα ένα καί καθένα χωριστά;"
-"Νά περιλάβης τα πάντα γύρω από τόν άνεκλάλητον αίθέρα
εις δέ τό μέσον τού ένός νά περιλάβης τόν ούράνόν καί τήν άπέραντον γήν καί τήν θάλασσαν, καί όλα τα άστρα, καί όσα ό ούρανός έχει περιλάβει".
καί μάλιστα, άφού καί περί όλων τών άλλων δημιουργημάτων έθεσε τήν άρχήν προσέθεσε: «όταν δέ έπάνω εις όλα άπλώσης ίσχυρόν δεσμόν, άφού άναρτήσεις άπό τόν αίθέρα χρυσό σχοινί».
Πρόκλος "Είς Τίμαιον Πλάτωνος υπόμνημα" 2, σ. 63, 40 και στον ίδιο 2, σ. 96,2

Il Dolche Suono από την Lucia di Lammermoor του Gaetano Donizetti, με τη φωνή της Inva Mula στο The Fifth Element
Οι φωτογραφίες που ντύνουν οπτικά το video είναι από την παράσταση του Τερζόπουλου, "Προμηθέας Δεσμώτης"
Επεξεργασία φωτογραφιών Thalassa Karadeniz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.

.